- 0 resultados
menor preço: € 34.60, preço mais alto: € 36.11, preço médio: € 35.36
1
Ç ÄÇÌÏÓÉÁ ÉÓÔÏÑÉÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ - ÓÕËËÏÃÉÊÏ, 392
Encomendar
no/na amazon.com
$ 39.90
(aproximadamente € 34.60)
Encomendar
Link patrocinado
ÓÕËËÏÃÉÊÏ, 392:

Ç ÄÇÌÏÓÉÁ ÉÓÔÏÑÉÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ - Livro de bolso

ISBN: 9604585312

Paperback, [EAN: 9789604585311], EPIKENTRO PUBLISHERS, EPIKENTRO PUBLISHERS, Book, [PU: EPIKENTRO PUBLISHERS], EPIKENTRO PUBLISHERS, Ç êñßóç ôïõ ðáñüíôïò êáé ç áâåâáéüôçôá ôïõ ìÝëëïíôïò ä… mais…

  - Neuware. Custos de envio:Usually ships in 1-2 business days., mais custos de envio EPIKENTRO PUBLISHERS GREECE
2
Encomendar
no/na Biblio.com
$ 41.64
(aproximadamente € 36.11)
Encomendar
Link patrocinado

Collective:

He demosia historia sten Hellada - Chreseis kai katachreseis tes historias - Livro de bolso

2015, ISBN: 9789604585311

Thessalonice: Epicentro, 2015. Brand new. [Public History in Greece - Uses and Abuses of History]. In greek. Soft cover, 24 cm, 392 pp., Epicentro, 2015

  - Custos de envio:mais custos de envio DEMETRIUS SIATRAS

1Como algumas plataformas não transmitem condições de envio e estas podem depender do país de entrega, do preço de compra, do peso e tamanho do item, de uma possível adesão à plataforma, de uma entrega direta pela plataforma ou através de um fornecedor terceirizado (Marketplace), etc., é possível que os custos de envio indicados pela terralivro não correspondam aos da plataforma ofertante.
Pormenores referentes ao livro
He demosia historia sten Hellada - Chreseis kai katachreseis tes historias

Ç êñßóç ôïõ ðáñüíôïò êáé ç áâåâáéüôçôá ôïõ ìÝëëïíôïò äçìéïõñãïýí åðéôáêôéêÜ åñùôÞìáôá ãéá ôï ðáñåëèüí, äçëáäÞ Ýíôïíç æÞôçóç éóôïñßáò. Ç áêáäçìáúêÞ éóôïñéïãñáößá Ý÷åé áðïëÝóåé ðëÝïí ôç ìïíïðùëéáêÞ èÝóç ôçò óôïõò ìç÷áíéóìïýò íïçìáôïäüôçóçò ôïõ ðáñåëèüíôïò, êáèþò ç éóôïñéêÞ êïõëôïýñá, ïé ãíùóôéêÝò åõáéóèçóßåò êáé ôá åñåõíçôéêÜ åñãáëåßá ðïëëáðëáóéÜæïíôáé, åêäçìïêñáôßæïíôáé êáé ñéæïóðáóôéêïðïéïýíôáé. ¸ôóé, ôï ÷Üóìá ìåôáîý áêáäçìáúêÞò éóôïñßáò êáé áíôéëÞøåùí ôïõ ìáæéêïý êïéíïý ãéá ôï ðáñåëèüí óõíå÷þò äéåõñýíåôáé. Ç äçìüóéá éóôïñßá áðïôåëåß ôï ðåäßï åêåßíï ôçò éóôïñéïãñáößáò ðïõ áíáðôýóóåôáé áíåîÜñôçôá áðü ôçí áêáäçìáúêÞ Ýñåõíá. Áðïóêïðåß, êáôÜ ðåñßðôùóç, óôçí ðëçñïöüñçóç, óôçí õøçëÞ åêëáÀêåõóç, óôçí êáôáãñáöÞ ôçò ôñáõìáôéêÞò ìíÞìçò, óôç óõó÷Ýôéóç ìíÞìçò êáé ôáõôüôçôáò, óôçí éóôïñéêÞ áöýðíéóç, óôçí øõ÷áãùãßá êáé ôçí êáëëéÝñãåéá åíüò êïéíïý ðïõ äåí åß÷å ðïôÝ åðáöÞ ìå ôçí åðéóôçìïíéêÞ äéÜóôáóç ôçò éóôïñßáò. Óå êÜðïéåò ðåñéðôþóåéò åìöáíßæåôáé ùò êßíçìá ðïõ óôñÝöåé ôá öþôá ôçò ðñïóï÷Þò...

Dados detalhados do livro - He demosia historia sten Hellada - Chreseis kai katachreseis tes historias


EAN (ISBN-13): 9789604585311
ISBN (ISBN-10): 9604585312
Livro de bolso
Ano de publicação: 2015
Editor/Editora: Epicentro

Livro na base de dados desde 2019-01-14T01:51:32-02:00 (Sao Paulo)
Página de detalhes modificada pela última vez em 2019-01-14T01:51:32-02:00 (Sao Paulo)
Número ISBN/EAN: 9789604585311

Número ISBN - Ortografia alternativa:
960-458-531-2, 978-960-458-531-1


< Para arquivar...